Germina

 

13
Any: 2014
Briefing: Creació d’una imatge coorporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica
Concepte: Simbiosis (adaptació natural animal)
Qualitat: Afable
Valors: Tranquilitat, protecció, diversitat, diferent.

Año: 2014
Briefing: Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica.
Concepto: Simbiosis (adaptación natura-animal)
Qualidad: Agradable.
Valores: Tranquilidad, protección, diversidad y diferente.

Year: 2014
Briefing: Create a corporate image for an organic food event.
Concept: Symbiosis (adaptation animal-nature)
Quality: Affable
Values: Tranquility, protection, diversity and
System: Different.

 


 

Creació d’una imatge corporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica, on la simbiosos formarà part del concepte. El projecte vol abocar; tranquilitat, protecció i diversitat.  //  Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica, donde la simbiosos formará parte del concepto. El proyecto quiere transmitir; tranquilidad, protección y diversidad.  //  Creating a corporate event for organic food, where simbiosos part of the concept. The project aims to pour; peace, protection and diversity.

 

Germina coorp

Germina coorp

 

Germina parteix d’influencies com: la llum, el confort, la salut i la prosperitat. Aquestes es plasmen amb elements com, les llavors, els colors terra i les formes orgàniques. Aquests punts formen part d’una relació entre el món animal i el món vegetal, (imatge que vol representar la marca) per acabar formant part d’una simbiosi orgànica i donar a llum l’esdeveniment Germina.
Germina parte de influencias como: la luz, el confort, la salud y la prosperidad. Estas se plasman con elementos como, las semillas, los colores tierra y las formas orgánicas. Estos puntos forman parte de una relación entre el mundo animal y el mundo vegetal, (imagen que quiere representar la marca) para acabar formando parte de una simbiosis orgánica y dar a luz al evento Germina.
Germina is inspired by influences like: light, comfort, health and prosperity. These elements are expressed as, seeds, earthy colors and organic shapes. These elements are part of a relationship between the animal and plant world, (the image that the brand wants to represent), in order to form part of an organic symbiosis and give birth to the Germina event.

 

Goody bag

Goody bag

El projecte també ha tingut present la part didàctica dels més petits. Punts com el descobriment, el dinamisme i el joc, han estat tractats amb més importància; a la web, al catàleg, a l’entrada i en el lot.  //  El proyecto también ha tenido presente la parte didáctica de los más pequeños. Puntos como el descubrimiento, el dinamismo y el juego, han sido tratados con más importancia; en la web, en el catálogo, en la entrada y en el lote.  //  The project also has had in mind the didactic part of the youngest. Elements like discovery, dynamism and play, have been treated with more importance; on the website, in the catalogue, at the entrance and the goody bag.

colash Germina

Colash Germina

 

 

Cartell Germina Publicitat

Cartell Germina Publicitat

 

La publicitat es caracteritza per dues fruites que es diferencien per el tipus de producció, massiva (mecanitzada) o responsable (ecològica-de temporada, de km 0).
També és a dir, que una es diferència de l’altre pel temps de caducitat programada i l’altre, per la caducitat natural. Aquestes dues fruites, es “rivalitzen” mútuament per a ser escollides pel consumidor.  //  La publicidad se caracteriza por dos frutas que se diferencian por el tipo de producción, masiva (mecanizada) o responsable (ecológica, de temporada i de km 0). También es decir, que una se diferencía de la otra por el tiempo de caducidad programada y la otra, por la caducidad natural. Estas dos frutas, se “rivalizan” mutuamente para ser elegidas por el consumidor.  //  The advert is characterized by two fruits that are differentiated by the type of production, mass (Mechanized) or responsible (ecological, seasonal and local).It is also important to add that the fruits are different as one has a sell by date and the other a natural shelf life. These two fruits “compete” to be chosen by the consumer.

 

Publicitat OPI

Related Works