Stand Deià

Any: 2004
Briefing: Creació d’un stand (escola deià) per el saló d’ensenyament de Barcelona.
Concepte: corba
Qualitat: minimalisme compacte.
Valors: pau i harmonia.
Sistema: repetició de corbes d’una sola làmina.

Año:  2004
Briefing: creación de un stand (escuela deià) para el salón del enseñamiento de Barcelona.
Concepto: curva
Qualidad: minimalismo compacto.
Valores: pau i harmonia.
Sistema: repetición de curvas de una sola lámina.

Year: 2004
Briefing: setting up a booth (deià school) for theaching congress in Barcelona.
Concept: Curve
Quality: compact minimalism.
Values: peace and harmony.
System: repetition of curves from a single sheet.

 


 

Stand Corba Deià.
Saló de l'ensenyament de Barcelona

L'estand corba de Deià, guanyador del concurs 2004 per al saló de l'ensenyament de Barcelona, va ser una petita mostra visual de la força que transmet la corba.  //  El Stand "corba" de Deià, ganador del concurso 2004 para el salón de la enseñanza de Barcelona, fué una pequeña muestra visual de la fuerza que transmite la curva.  //  The Stand "corba" Deia, winner of 2004 for the theaching congress in Barcelona, was a small visual displays of force that transmits the curve.

La seva funció principal va ser la de cridar l'atenció mitjançant la harmonia de les formes i els seus colors amorosos. Una important tasca és la competencia que pateixen aquestes estructures efímeres dins dels recintes com aquest, per tant, és de gran importància una observació crítica, de la sensació que transmet el producte tant sensitivament com de manera coorporativa. La realització de les formes que consequtivament es repeteixen dins l'espai, van ser generades per sencills doblegs de làmines plàstiques.  //  Sú función principal fué la de llamar la atención mediante la armonía de las formas y sus colores amorosos. Una importante tarea dentro de la grán competencia que sufren estas estructuras efímeras dentro del los recintos com este, por lo cual, es de gran importancia una observación crítica, de la sensación que transmite el producto tanto sensitivamente com de manera coorporativa. La realización de las formas que consecutivamente se repiten dentro del espacio, han sido generadas por simples arqueos de láminas plásticas.  //  Its main function was that of drawing attention by blending shapes and their loving colors. An important task in the fierce competition faced by these temporary structures within the precincts com this, therefore, is of great importance a critical remark, the feel of the product both sensitively com coorporativa way. The completion of the forms that are repeated consecutively within the space were generated by simple tonnages of plastic sheeting.

 

Com podem apreciar, el color és un dels sistemes de reclam que emprea aquesta instal·lació. L'enllumenat va reemplaçant temporalment els colors per a crear d'aquesta manera, diverses ambientacions i amb elles distintes sensacions que s'aportaran als qui romandin 15 minuts.

Como podemos apreciar, el color es uno de los sistemas de reclamo que emprea esta instalación. El alumbrado va reemplazando temporalmente los colores para crear de este modo, distintas ambientaciones y con ellas pintorescas sensaciones que se aportarán a quienes permanezcan 15 minutos.

As we can see, the color is one system of claim emprea this installation. The lighting will temporarily replace the colors to create thereby, different environments and they provide colorful sensations to those remaining 15 minutes.


Moble i tamboret corba, metacrilat.
Mueble y taburete "corba", metacrilato.
Furniture and stool "corba" acrylic.

Crec que el més important per qualsevol creador, es sens dubte, que es realitzi el producte i/o creació a l'escala real. L'estand va ser realitzat a l'escola amb la cooperació de molts alumnes i professors. En aquests moments, és on et dones compte de la importància que pot tenir una comunitat creativa.

Creo que lo más importante para cualquier creador, es sin duda, que se realice el producto y/o creación a escala real. El stand fue realizado en la escuela con la cooperación de muchos alumnos y profesores. En estos momentos, es donde te das cuenta la importancia que puede tener una comunidad creativa.

I think the most important for any creator, is undoubtedly the product and / or creation is made to scale. The stand was made ​​at school with the cooperation of many students and teachers. Right now is where you realize the potential importance of a creative community.

 

 

All rights reserved © 2014 www.guvise.com

Related Works