dOCMA

DOCMA

Projecte que es consolida amb la formació de possibles espais universals mitjançant dades periòdiques, rebudes de la NASA. Tot i així, la part creativa és un dels punts importants i cal destacar que no es regeixen totalment amb les informacions rebudes, ja que hi ha una reinterpretació de l'artista. Amb aquesta fisicalització, es vol apropar l'espectador a aquest mon tan fascinant i orientar-lo a través de l'espai.
Programa usat. photoshop i il.lustrator

Proyecto que se consolida con la formación de posibles espacios universales, mediante datos periódicos recibidos de la NASA. Sin embargo, la parte creativa es uno de los puntos importantes y hay que destacar que no se rigen totalmente a las informaciones recibidas, ya que hay una reinterpretación del artista. Con esta fisicalización, se quiere acercar el espectador, a este mundo tan fascinante y orientarlo a traves del espacio.

Project that is consolidated with the formation of possible universal spaces, through periodic data received from NASA. However, the creative part is one of the important points and it should be noted that they are not totally governed by the information received, since there is a reinterpretation of the artist. With this physicalization, we want to bring the viewer closer to this fascinating world and guide them through space.

Related Works