KALIPSO

3721 0 3689 0 3689 0 3676 0 3676 0 3629 0 3629 0

SafyKids

  Any: 2017-2018 Briefing: Creació d'una imatge coorporativa i disseny il·lustrat per a un videojoc. Concepte: Infants en un món de joguines, protegits dels perills d'una ciutat. Qualitat: Educativa. Valors: Energétic, colorit, divertit. Año: 2017-2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa y diseño ilustrado, para un videojuego. Concepto: Niños en un mundo de juguetes, protegidos de los peligros de una ciudad Qualidad: Educativa. Valores: Energético, colorido, divertido. Year: 2017-18 Briefing: Creation of a coorporative image and illustrified design for a video game. Concept: Children in a world of toys, protected from the dangers of the city. Quality: Educational. Values: Energetic, colorful, fun. 5847 0 5926 1 5934 0 Estètica Amb un polit visual que recorda les joguines, es vol apropar a un públic infantil. La seva estètica pot enganyar, ja que el joc està destinat a educar situacions de la vida. Els dibuixos es regeixen per exagerar les peces petites que configuren les joguines antigues i per l'us de materials usuals d'aquests objectes (fusta, metall, plàstic). Estética Con una estética visual que recuerda a los juguetes, se quiere acercar a un público infantil. Su estética puede engañar, ya que el juego está destinado a educar situaciones de la vida. Los dibujos se rigen por […]

GALACORA

MAPEJAT // MAPEADO // MAPPING Amb un equip de 2 persones, ens varem posar a fer un servidor de Minecraft d'alta categoria. Aquest es centraba en una hipotètica barreja de cultures, degut a invasions alienigenes. En aquest cas, jo em vaig dedicar a  fer tot el mapejat. Es van usar, diverses eines d'edició i plugins de construcció, d'altra banda, es van requerir plànols tècnics per crear algunes construccions complicades. Con un equipo de 2 personas, nos pusimos a hacer un servidor de Minecraft de alta categoría. Este, se centraba en una hipotética mezcla de culturas, debido a invasiones alienígenas. En este caso, yo me dediqué a hacer todo lo mapeado. Se usaron varias herramientas de edición y plugins de construcción, por otro lado, se requirieron planos técnicos para crear algunas construcciones complicadas. With a team of 2 people, we set about making a high-end Minecraft server. This one focused on a hypothetical mixture of cultures, due to alien invasions. In this case, I dedicated myself to doing everything mapped. Various editing tools and building plugins were used, on the other hand, technical drawings were required to create some complicated builds. 3954 0 3956 0 3964 0 3957 0 3891 0 […]

dOCMA

DOCMA Projecte que es consolida amb la formació de possibles espais universals mitjançant dades periòdiques, rebudes de la NASA. Tot i així, la part creativa és un dels punts importants i cal destacar que no es regeixen totalment amb les informacions rebudes, ja que hi ha una reinterpretació de l'artista. Amb aquesta fisicalització, es vol apropar l'espectador a aquest mon tan fascinant i orientar-lo a través de l'espai.Programa usat. photoshop i il.lustrator Proyecto que se consolida con la formación de posibles espacios universales, mediante datos periódicos recibidos de la NASA. Sin embargo, la parte creativa es uno de los puntos importantes y hay que destacar que no se rigen totalmente a las informaciones recibidas, ya que hay una reinterpretación del artista. Con esta fisicalización, se quiere acercar el espectador, a este mundo tan fascinante y orientarlo a traves del espacio. Project that is consolidated with the formation of possible universal spaces, through periodic data received from NASA. However, the creative part is one of the important points and it should be noted that they are not totally governed by the information received, since there is a reinterpretation of the artist. With this physicalization, we want to bring the viewer closer […]

Logos

INANAUT Logotip creat per a un estudi d'interiorisme. Conceptualment, es va buscar l'unió entre l'interior i l'exterior.  //  Logotipo creado para un estudio de interiorismo. Conceptualmente, se buscó la unión entre el interior y el exterior.  //  Logo created for an interior design studio. Conceptually, the union between the interior and the exterior was sought. 4720 0 VITO Logotip creat per a una constructora d'instal.lacions territorials. Conceptualment, es va cercar la sensació de ressistència i unió que aporta aquest tipus d'estructures. // Logotip creado para un constructor de instalaciones territoriales. Conceptualmente, existe la sensación de resistencia y unión que sustenta este tipo de estructura. // Logo created for a builder of territorial facilities. Conceptually, there is a sense of resistance and union that sustains this type of structure. 4765 0 NAUT Logotip creat per a una empresa de processats i venda de productes de la llar, derivats de la nou i del suro. El concepte es basa amb la dualitat. Tipografia de caràcter afable i orgànica barrejada amb una sensació tova i rígida. Una barreja de llar i artesania.   //   Logotiop cread por a una empresa de procesados y venta de productos del hogar derivados de la nuez y del […]

Germina

  Any: 2014 Briefing: Creació d’una imatge coorporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica Concepte: Simbiosis (adaptació natural animal) Qualitat: Afable Valors: Tranquilitat, protecció, diversitat, diferent. Año: 2014 Briefing: Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica. Concepto: Simbiosis (adaptación natura-animal) Qualidad: Agradable. Valores: Tranquilidad, protección, diversidad y diferente. Year: 2014 Briefing: Create a corporate image for an organic food event. Concept: Symbiosis (adaptation animal-nature) Quality: Affable Values: Tranquility, protection, diversity and System: Different.     Creació d’una imatge corporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica, on la simbiosos formarà part del concepte. El projecte vol abocar; tranquilitat, protecció i diversitat.  //  Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica, donde la simbiosos formará parte del concepto. El proyecto quiere transmitir; tranquilidad, protección y diversidad.  //  Creating a corporate event for organic food, where simbiosos part of the concept. The project aims to pour; peace, protection and diversity.     Germina parteix d’influencies com: la llum, el confort, la salut i la prosperitat. Aquestes es plasmen amb elements com, les llavors, els colors terra i les formes orgàniques. Aquests punts formen part d’una relació entre el món animal i el món vegetal, (imatge que vol representar la marca) per acabar […]