SafyKids

 

Any: 2017-2018 Briefing: Creació d'una imatge coorporativa i disseny il·lustrat per a un videojoc. Concepte: Infants en un món de joguines, protegits dels perills d'una ciutat. Qualitat: Educativa. Valors: Energétic, colorit, divertit.

Año: 2017-2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa y diseño ilustrado, para un videojuego. Concepto: Niños en un mundo de juguetes, protegidos de los peligros de una ciudad Qualidad: Educativa. Valores: Energético, colorido, divertido.

Year: 2017-18 Briefing: Creation of a coorporative image and illustrified design for a video game. Concept: Children in a world of toys, protected from the dangers of the city. Quality: Educational. Values: Energetic, colorful, fun.

Estètica

Amb un polit visual que recorda les joguines, es vol apropar a un públic infantil. La seva estètica pot enganyar, ja que el joc està destinat a educar situacions de la vida. Els dibuixos es regeixen per exagerar les peces petites que configuren les joguines antigues i per l'us de materials usuals d'aquests objectes (fusta, metall, plàstic).

Estética

Con una estética visual que recuerda a los juguetes, se quiere acercar a un público infantil. Su estética puede engañar, ya que el juego está destinado a educar situaciones de la vida. Los dibujos se rigen por exagerar las piezas pequeñas que configuran los juguetes antiguos y por el uso de materiales usuales de estos objetos, como la madera, el metal y el plástico).

Aesthetic

With a visual aesthetic reminiscent of toys, it wants to approach a child audience. Its aesthetics can be deceiving, as the game is intended to educate life situations. The drawings are governed by exaggerating the small parts that make up the old toys and by the use of common materials of these objects, such as wood, metal and plastic).

Mapejat // Mapeado // Mapping

Mapa generat a partir de tyles creats amb photoshop, emprant el programa Tyle.  //  Mapa generado a partir de tyles creados con photoshop, usando el programa Tyle.  //  Map generated from tyle created with photoshop, using the Tyle program.

INTERFÍCIE

L'interficia principal, exergeix com a contenidor del contigut. Es dona importància a la carcassa de la tortuga, que serà qui ens guii i ens ajudi a progressar en el joc. A les últimes imatges es poden observar els huds integrals i altres usos del joc, com vals de descompte.

INTERFAZ

La interfaz principal actúa como contenedor de contenido. Se le da importancia al caparazón de la tortuga quién será el personaje, que nos guie y nos ayude a progresar en el juego. En Las últimas imágenes se puede observar los Huds integrales y otros usos del juego como vales de descuento.

INTERFACE

The main interface acts as a content container. Importance is given to the shell of the turtle who will be the character, to guide us and help us to progress in the game. To the last images are the complete Huds and other uses of the game, such as discount vouchers.

Related Works